Ochrana osobních údajů

ZÁSADY zpracování osobních údajů zákazníků

Ing. Jana Křenová se sídlem Dolní 2472/77, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 61970697 („dodavatel“), externí personalista, lektor, kouč:

www.krenova.cz

prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) mých zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujícími se k ochraně osobních údajů.

 1. Osobní údaje nezbytné pro uskutečnění obchodu

Těmito zásadami bych chtěla naše klienty a uchazeče o práci ubezpečit, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, zároveň Vás dále informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme.

Pro úspěšný průběh dodání služby shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • U uchazečů:
  • Příjmení, jméno
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailovou adresu
  • Profesní praxi
  • Další znalosti a dovednosti
 • U klientů
  • Fakturační, případně dodací adresa
  • Podnikatel IČ a DIČ
  • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa

Shromažďování výše uvedených osobních údajů u uchazečů probíhá na základě oprávněného zájmu, tj. získání vstupních informací o uchazeči pro účely vyhlášeného výběrového řízení.
K takovému shromažďování osobních údajů zákazníka není potřeba jeho souhlasu.
Po skončení výběrového řízení bude uchazeč písemně požádán o souhlas či nesouhlas s uložením jeho osobních údajů v naší databázi. V případě nesouhlasu, budou osobní údaje o uchazeči vymazány a skartovány.

Osobní údaje dále předáváme pouze se souhlasem uchazeče, a to v případě, že pro něj máme adekvátní pracovní nabídku. 

Shromažďování výše uvedených osobních údajů u klientů probíhá na základě oprávněného zájmu dodavatele, tj. vystavení faktury za služby personálního poradenství, které si zákazník objednal.
K takovému shromažďování osobních údajů zákazníka není potřeba jeho souhlasu.

K uskutečnění obchodu, tedy zaslání faktury za Vámi objednané služby personálního poradenství, žádné další osobní údaje neshromažďujeme ani neukládáme, pokud si to sami nebudete přát a nedáte k nim souhlas.

 1. Souhlas ke shromažďování jiných osobních údajů

Podle GDPR musí být souhlas konkrétní, jednoznačný a svobodně udělený. Subjekt údajů („zákazník“), který souhlas udělil, má právo jej kdykoliv odvolat, od tohoto okamžiku již nebudou osobní údaje, ke kterým byl souhlas odvolán, zpracovávány.

Souhlas je nutný zejména při:

 • Žádosti o marketingových nabídkách zákazníkům
 • Ukládání a archivace po dobu delší než 24 měsíců, i zde je nutný souhlas zákazníka
 • Ukládání údajů o Vašem chování na webu IP adresa, identifikace zařízení
 • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Ing. Janou Křenovou
 1. Účely zpracování osobních údajů

Ing. Jana Křenová prohlašuje, že zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelů souvisejících s prací externího personalisty, a to jak vůči uchazečům o zaměstnání, tak vůči klientům.

Abychom mohli poskytovat tyto služby a zlepšovat je ke spokojenosti zákazníků, zpracováváme osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování přihlášky do výběrového řízení prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace, zákaznické linky či v rámci osobního jednání
 • Shromážděné údaje využívám za účelem komunikace s Vámi a jejímu individuálnímu přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom Vás pozvali na osobní pohovor nebo Vám sdělili výsledek výběrového řízení.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – údaje můžu zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků
 1. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění dohodnutých smluv nebo v rámci probíhajícího výběrového řízení, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Třetími stranami, kterým na základě oprávněného zájmu Vaše osobní údaje poskytujeme, jsou zejména:

 • Klienti, kteří hledají nové zaměstnance a u kterých probíhá výběrové řízení
 • Poskytovatelům služeb zapojených do zpracování dat – ochrana webových stránek a aplikací

U našich externích zpracovatelů vždy vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

 1. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Naše webové stránky a ostatní systémy jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Přístup do Vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Ing. Jana Křenová nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

V zájmu naplnění Nařízení i Zákona o spotřebitelích ukládáme údaje o službách, které jste u nás zakoupili, výhradně pro účely reklamace, a to po dobu reklamační lhůty, nejdéle však po dobu 24 měsíců. Po této lhůtě jsou veškeré údaje o zákazníkovi smazány či skartovány a nelze je již dohledat.

 1. Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány či skartovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Ing. Jana Křenová potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 1. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 24. 5. 2018.